พยากรณ์อากาศเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวง

CMMET&ROYAL PROJECT

ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ร่วมสร้างการดำเนินงานจัดทำรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตกรบนพื้นที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวงได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากธรรมชาตินำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อช่วยลดการสูญเสียของสินค้าทางการเกษตร