ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน | ส่วนอากาศการบิน
 
small product photo
  small product photo   small product photo   small product photo
    การใช้แผนที่อากาศสนับสนุนการพยากรณ์
อากาศการบิน เพื่อนำผลการวิเคราะห์จากการ
ใช้แผนที่อากาศสนับสนุน การพยากรณ์
อากาศการบิน
New

>>> อ่านต่อ
  การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคำนวณ
หาค่าความกดอากาศสำรองจากบารอมิเตอร์
โดย ส่วนอากาศการบินเชียงราย และ
และส่วนอากาศการบินน่าน


>>> อ่านต่อ
 

การใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
เพื่อหาตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็วของ
กลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองในการแจ้งเตือน
พายุฝนฟ้าคะนองบริเวณสนามบินน่าน


>>> อ่านต่อ

small product photo
  small product photo   small product photo   small product photo
โอกาสการเกิดฝนทิ้งช่วงในจังหวัดลำปาง
โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2563
โดยคณะทำงานการจัดการความรู้
ของส่วนอากาศการบินลำปาง
เอกสารวิชาการ เลขที่ ๕๕๑.๕๗๗.๓-๐๑-๒๕๖๕
Technical Document No. 551.577.3-01-2022
New

>>> อ่านต่อ
  องค์ความรู้เรื่่อง แนวทางการเขียนใบ
CAR/OB ในกิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายใน (Internal Audit)


>>> อ่านต่อ
  แนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศ
เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกข่าว
อากาศการบิน METAR/SPECI ของสนามบิน
ในภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่
พ.ศ. 2553 - 2562


>>> อ่านต่อ
 

เรื่อง ทบทวนการพยากรณ์อากาศและ
แนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน
เพื่อให้ความถูกต้องการออกข่าว Trend
Trend ของ สกบ. ในสังกัด ศน. ทั้ง 11 แห่ง
เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการพยากรณ์
แนวโน้มสภาพอากาศบริเวณสนามบิน
(Trend Forecast
)

>>> อ่านต่อ

 
small product photo   small product photo   small product photo   small product photo
Google Documents หรือ Google Docs
เป็นบริการจากบริษัท Google ที่ให้บริการ
พิมพ์งานทางออนไลน์และสามารถจัดการ
เอกสารได้สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได
้หลายกรณี เช่น การส่งเอกสารผ่านระบบ
ออนไลน์รวดเร็ว ทันใจ


>>> อ่านต่อ
  การสื่อสารถึงผู้รับบริการพยากรณ์อากาศ
การบิน เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง บริเวณสนามบิน

>>> อ่านต่อ
  การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้
รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินแบบ
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564


>>> อ่านต่อ