ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สัญญาสัมปทาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
ปี ๒๕๕๙
   
     
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (13 ธ.ค.59)
    ประกาศศุนย์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (26 ธ.ค.59)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (27 ธ.ค.59)
    ประกาศสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๙ เลขที่โครงการ ๕๙๑๐๖๐๗๔๑ (30 ธ.ค.59)
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (30 ธ.ค.59)
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ / แบบ ปปช ๐๑ (30 ธ.ค.59)    
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
    ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร / แบบ ปปช ๐๑ แก้ไข (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
    รายละเอียดโครงการจัดซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง new
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (29 ธ.ค.59)
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ท่าวังผา)
    แบบ ปปช.๐๐๑ / แบบ ปร.๔แบบปร.๔.๑แบบ ปร.๕
ปี ๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค จ.น่าน
  ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง "สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ยาว 295 เมตร สูง 2.10 เมตร"
  แบบ ปปช.๐๐๑ (ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)
  เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
  แบบ ปร.๔ (ราคากลาง) / แบบ ปร.๕ (ราคากลาง)
ปี ๒๕๕๖
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี จ.แพร่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จำนวน 1 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
  ยื่นซองวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น.
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์ : 0-5451-1187 โทรสาร : 0-5462-4244
ปี ๒๕๕๒
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อุคุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการจำนวน 16 หลัง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ
  ยื่นซองวันที่ 21 กันยายน 2552
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 22 กันยายน 2552
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถนนสนามบินเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภองเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงประกาศวันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น.)