ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน เมษายน ๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

เดือน เมษายน ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (มี.ค.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบริการขนย้ายขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ (กผว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง