ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสถานีสำรวจและตรวจวัดแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างบริการถ่ายเอกสารแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง