ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๑

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เม.ย.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (พ.ค.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข ฮจ ๑๘๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่ออะครีลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง