ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน กันยายน ๒๕๖๑


เดือน กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง