ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ปี งบประมาณ
๒๕๖๒

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ส่วนพยากรณ์อากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โต๊ะหมู่สักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง