ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปี งบประมาณ
๒๕๖๑
 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายขยะมูลฝอยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ.ตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(ลูกชุดดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง