การกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่นักบินควรทราบ
1. การบิน ขึ้น-ลง ของอากาศยานขึ้นอยู่กับสภาพต่างๆดังนี้
  1.1 ลักษณะอากาศ
  1.2 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ติดตั้งที่ท่าอากาศยาน
  1.3 สภาพภูมิประเทศของท่าอากาศยานแต่ละแห่งรวมทั้งสภาพทางวิ่ง (Runway) และสิ่งกีดขวาง (Obstruction)
  1.4 นโยบายของบริษัทการบินในการปฏิบัติการบิน
  1.5 ชนิดของเครื่องบินและอากาศยาน
  1.6 ประสบการณ์ของนักบิน
 
2. เกณฑ์สภาพอากาศที่กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินและควบคุมการบิน ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)
  2.1 ลม ถ้าลมพัดขวางทางวิ่ง (cross wind) มีค่ามากกว่า 35 นอต (35 Knots หรือ 74 กม./ชม.) ห้ามเครื่องบินใช้ทางวิ่งในการร่อนขึ้น (Take off) หรือร่อนลง (Landing)
  2.2 ทัศนวิสัย มีหลักเกณฑ์กำหนดดังนี้คือ
    2.2.1 ถ้าทัศนวิสัยมากกว่า 8 กม. มักไม่มีลักษณะอากาศร้าย อันเป็นอันตรายต่อการบิน
    2.2.2 ถ้าทัศนวิสัยอยู่ระหว่าง 2-8 กม. อาจจะมีลักษณะอากาศร้าย อันเป็นอันตรายต่อการบิน เช่น ฝนตกปานกลาง พายุฟ้าคะนอง ฟ้าหลัวแห้ง ฟ้าหลัวชื้นอย่างรุนแรง หมือหมอกบาง
    2.2.3 ถ้าทัศนวิสัยมากกว่า 2 กม. ใช้กฏการบินด้วยสายตา VFR (Visual Flight Rule)
    2.2.4 ถ้าทัศนวิสัยน้อยกว่า 2 กม. ใช้กฏการบินด้วยเครื่องมือ IFR (Instrument Flight Rule) ซึ่งจะต้องใช้ ILS (Instrument Landing System) ในการร่อนลง (Landing) ค่านี้ในปัจจุบันท่าอากาศยานต่างๆ มักกำหนดไว้ที่ 1,500 เมตร โดยกำหนดไว้ใน AIP โดยท่าอากาศยานที่ไม่มี IFR เครื่องขึ้นลงไม่ได้
    2.2.5 ถ้าทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 กม. เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาจะต้องแจ้งในหอบังคับการบินทราบ และหอบังคับการบินเริ่มใช้กฏควบคุมการบินด้วยลักษณะอากาศต่ำสุด(Weather Minimum)โดยเริ่มขบวนการดังนี้
      1. ทัศนวิสัยอยู่ระหว่าง 800-1000 เมตร เครื่องบินทุกชนิดขึ้นลงได้ แต่ต้องใช้ ILS (Instrument Landing System)
      2. ทัศนวิสัยอยู่ระหว่าง 500-800 เมตร เครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นได้ ลงไม่ไดเครื่องบินขนาดเล็กขึ้นได้ ลงได้
      3. ทัศนวิสัยอยู่ระหว่าง 300-500 เมตร เครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้ ลงไม่ได เครื่องบินขนาดเล็กขึ้นได้ ลงไม่ได้
      4. ทัศนวิสัยน้อยกว่า 300 เมตร เครื่องบินทุกชนิด ขึ้นลงไม่ได้ สนามบินปิด
 
3. เกณฑ์กำหนดนี้เป็นทั้งลักษณะกฏเกณฑ์ข้อบังคับ (REGULATION) ในบางข้อ และข้อเสนอแนะ (RECOMMENDATION) ในบางข้อ