การตรวจ METAR/SPECI
1. เมื่อตรวจพบสภาพอากาศปัจจุบันห่างจากสนามบิน 8-16 กิโลเมตร ให้รายงานสภาพอากาศด้วย Vicinity (VC) ของ FG,TS ,SH, FC
2. การรายงานสภาพอากาศปัจจุบัน ไม่ต้องรายงานความรุนแรงของ FG, BR, HZ, FU, SQ, FC
3. ไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของเหตุการณ์ของ TS, SQ, FC

การพยากรณ์อากาศ TAF
1. ไม่ต้องพยากรณ์เมฆ TCU ให้พยากรณ์เมฆ CB เท่านั้น ความสูงของเมฆให้เปลี่ยนค่าทุกๆ 100 ฟุต
2. ไม่ต้องรายงานความรุนแรงของ (+ , -) ของลักษณะอากาศต่อไปนี้ FG, BR, HZ, FU, SQ, FC
3. การพยากรณ์ความรุนแรงของฝน ให้พยากรณ์อากาศเฉพาะฝนปานกลางหรือหนักเท่านั้น (เฉพาะ TSRA)
4. พยากรณ์ลักษณะอากาศได้ตั้งแต่ 1 ชนิดหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 3 ชนิด
 5. ทัศนวิสัย กรณีที่
                    5.1 น้อยกว่า 500 เมตร พยากรณ์ให้ลดลงทุก 50 เมตร
                    5.2 ตั้งแต่ 800 เมตร ถึง 5000 เมตร ให้พยากรณ์เพิ่มค่าทุก 100 เมตร

การพยากรณ์ TREND FORECAST, SIGMET ไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ

   

การแก้ไขข่าว METAR & SPECI และTAFOR ให้พิมพ์ดังนี้
1. METAR & SPECI
                1.1 METAR ใช้รหัสคำว่า COR  (corrected) แทรกหลังหัสชื่อรายงาน METAR & SPECI เมื่อมีการแก้ไขหลังส่งข่าวรายงานนั้นๆ ออกไปแล้ว
                         เช่น
METAR COR VTCC 281500Z แล้วตามด้วยเนื้อข่าวที่แก้ไขใหม่ =
                1.2 รหัสคำว่า
AUTO ใช้บอกเมื่อรายงานได้จากการตรวจอัตโนมัติ โดยไม่มีมนุษย์เข้าไปแทรกแซง และในระหว่างชั่วโมงที่ไม่มีปฏิบัติการเท่านั้น
2. TAFOR
                2.1 TAF ใช้รหัสคำว่า AMD (amended) ชื่อสนามบิน วันที่/เวลาที่ออกข่าว วันที่/ช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์ ใช้เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพยากรณ์ใหม่
                         เช่น
TAF AMD VTCC 281500Z 201624 แล้วตามด้วยเนื้อข่าวที่แก้ไขใหม่ =
           
2.2 TAF ใช้รหัสคำว่า
COR (corrected) ชื่อสนามบิน วันที่/เวลาที่ออกข่าว วันที่/ช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์ ใช้เมื่อมีการพิมพ์บางข้อความของคำพยากรณ์นั้นผิด
                   
เช่น
TAF COR VTCC 281500Z 201624  แล้วตามด้วยเนื้อข่าวที่แก้ไขใหม่ =
                2.3 TAF ใช้รหัสคำว่า
CNL (cancel) ชื่อสนามบิน วันที่/เวลาที่ออกข่าว วันที่/ช่วงเวลาของข่าวพยากรณ์ ใช้เมื่อมีการยกเลิกคำพยากรณ์ที่ออกไปแล้ว ต่อท้ายข่าว
                   
เช่น
TAF VTCC 281500Z 201624 CNL=
           
2.4  กรณีข่าว TAFOR ไม่มี รายงานด้วย
NIL
                   
เช่น
TAF VTCC 281500Z 201624 NIL=