บันทึกข้อความ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง โทร.0-2535-1780
ที่ ทก.0407.400/.                       วันที่   20  มกราคม 2548

 
เรื่อง Proposal for amendment of Basic Air Navigation Plan, Asia and Pacific Regions (Serial No.APAC 04/6-MET)

 เรียน ผสข.

         ด้วย สำนักงานสาขาองค์การการบินระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  (ICAO)   แจ้งให้กรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาข้อเสนอเพื่อแก้ไข   Basic  Air  Navigation  Plan    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้เป็น ปัจจุบันและกรมอุตุนิยมวิทยาพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อแก้ไขดังกล่าว รายละเอียดตามข้อเสนอแนะดังแนบมาด้วยแล้ว

        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งไปยังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯต่าง ให้ทราบ และ ถือปฏิบัติตามข้อแก้ไขใน    Basic  Air  Navigation  Plan   ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
         1. สถานีตรวจอกาศที่มีสนามบินทุกสถานีควรมีการตรวจอากาศการบินแบบประจำ (METAR) ทุกชั่วโมง และตรวจ อากาศการบินแบบพิเศษ (SPECI)
         2. สำหรับสนามบินที่มิได้ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามีเครื่องบินที่จะบินไปลง ควรทำการตรวจอากาศการบิน แบบประจำ (METAR) ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักบินมีข้อมูลเพียงพอในการทำ แผนการบิน(Flight Plan) (การทำแผนการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง) และควรจะออกคำพยากรณ์อากาศ ที่สนามบิน (TAF) ที่ครอบคลุมช่วง เวลา ที่เครื่องบินบินลง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย


( นางเยาวพา ถนัดช่างแสง)
ผอ.พบ.

 

 

บันทึกข้อความ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง โทร. 0-2535-1780
ที่ ทก.0407.400/.                       วันที่   8  ธันวาคม 2547
     
 
 เรื่อง Proposal for amendment of Basic Air Navigation Plan, Asia and Pacific Regions (Serial No.APAC 04/6-MET)

 เรียน ผสข.

         พบ.และ ฝบ. ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ APAC 04/6-MET, Part VI, Appendix A หน้า 6-0-1 ถึง 6-0-6 เรียบร้อย 
แล้ว มีข้อเสนอแนะในหน้า 6-0-1 ข้อ 2.3 และ หน้า 6-0-2 ข้อ 2.8 ดังนี้
         
         1. สถานีตรวจอกาศที่มีสนามบินทุกสถานีควรมีการตรวจอากาศการบินแบบประจำ (METAR) ทุกชั่วโมง และตรวจ
อากาศการบินแบบพิเศษ (SPECI)
         2. สำหรับสนามบินที่มิได้ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามีเครื่องบินที่จะบินไปลง ควรทำการตรวจอากาศการบินแบบประจำ (METAR) ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อให้นักบินมีข้อมูลเพียงพอในการทำ
แผนการบิน (Flight Plan)  (การทำแผนการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง) และควรจะออกคำพยากรณ์อากาศที่สนามบิน
(TAF) ที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่เครื่องบินบินลง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ ขอทราบความเห็นตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ก่อน ขส. จะดำเนินการ
ร่างตอบแจ้งผลการพิจารณาให้ ขอ. เพื่อทราบต่อไป
( นางเยาวพา ถนัดช่างแสง)
ผอ.พบ.

 

ที่ ทก 0407/3295
สำเนา
กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กทม.10260
                                                                                           28 ธันวาคม 2547

 เรื่อง Proposal for amendment of Basic Air Navigation Plan, Asia and Pacific Regions (Serial No.APAC 04/6-MET)

 เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ

อ้างถึง   1. สำเนาหนังสือสำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ T4/1.10
                 - AP 051/04 (MET) ลงวันที่ 28 กันยายน 2547
             2. หนังสือกรมการขนส่งทางอากาศ ที่ คค 0508/8202 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547

              ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาขาองค์การการบินระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ให้รัฐภาคีพิจารณา
ข้อเสนอเพื่อแก้ไข   Basic Air Navigation Plan   หรือ Doc 9673    ลำดับที่ APAC 04/6 - MET   ซึ่งเสนอโดย
World Area Forcast Sytem (WAFS) Operations Group (WAFSOPSG),    International Airways
Vocano Watch (IAVW) Operations Group (IVAWOPSG)  และ APANPIRG ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับ
ปรุงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้เป็นปัจจุบัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

              กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว   (No. objection)   และจะได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ตามข้อแก้ไขใน Basic Air Navigation Plan   ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

                                                                                             ขอแสดงความนับถือ
สำนักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง
โทร. 0-2504-2470
โทรสาร. 0-2535-1196
(นายศุภฤกษ์ ตันศรีรัตน์วงศ์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา


ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทาน