ทำเนียบผู้บริหารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

         
    01    
    ดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   
         
03
1
03
04
นายรักชัย ศรีนวน
ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ
นางพรนภา ทองด้วง
ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
 
นายชลวิทย์ เชิดโฉม
ผู้อำนวยการ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
1
1
Parinya
1
นายสุรชัย ภูนางดาว
ผู้อำนวยการ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
นายวิ่ง ใจกัณฑ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนตรวจอากาศการบิน
 
นายปริญญา ตาน้อย
ผู้อำนวยการ
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นางธมกร จันทร์ราดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
         
สถานีอุตุนิยมวิทยา 15 จังหวัดภาคเหนือ
48300
48326
48303
48310
นายสมชอบ ชัยพรม
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
1
นางสุมาลี ปันดอน
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
 
นายแสวง ใจใหญ่
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
1
นายศรี ไชยทน
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา
1
48329
48328
48330
48331
นายจำรัส อุประ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน
48329
นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
 
นายภาณุพงศ์ ยะปะนันท์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
นายสายันต์ ไชยยศ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
48351
48372
48376
48378
นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
จ่าเอกรุ่งเรือง พุฒฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
 
นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
1
นายนนท์ธวัช เนื่องจำนงค์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
48329
48380
48386
48379
01
นางสาวญาณัจฉรา กาญจนตฤณ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
48329
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
48329
นางแสงเพ็ญ เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
1
ส่วนอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
48300
48303
48372
48372
นายสมชอบ ชัยพรม
ผส.อต.แม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินแม่ฮ่องสอน
นายแสวง ใจใหญ่
ผส.อต.เชียงราย ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการ ส่วนอากาศการบินเชียงราย
 

นางสาวเกวลี พุทธิยาวัฒน์
นอต.ชพ. ผู้อำนวยการ
ส่วนอากาศการบินลำปาง

นายไตรรัตน์ สิงห์ขัน
นอต.ชก. ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ
ส่วนอากาศการบินแพร่

48331
VTPT
VTPP
นายสายันต์ ไชยยศ
ผส.อต.น่าน ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินน่าน

นางสาวประภาศรี อุดใจ
นอต.ชก. ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ
ส่วนอากาศการบินตาก

 
นายณนนท์ ธนเมทินี
นอต.ชก. ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ
ส่วนอากาศการบินพิษณุโลก
นายสิทธิโชค จันทร์รัตนสิริ
นอต.ชก. ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนอากาศการบินสุโขทัย
VTPM
48379
นายดำรงศักดิ์ ถมยา
นอต.ปก. หัวหน้ากลุ่มงานอากาศ
การบินแม่สอด

ส่วนอากาศการบินตาก
 
นางแสงเพ็ญ เรืองสุกใส
ผส.อต.เพชรบูรณ์ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอากาศการบินเพชรบูรณ์