ทำเนียบผู้บริหารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

     
   

 

 

     
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   
     
     
1

นายสมศักดิ์ แสนสุข
ผู้อำนวยการ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
นางเพ็ญศิริ ตรีสัตย์
ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ
ว่าที่ ร.ต.บุญส่ง โตม่วง
ผู้อำนวยการ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
1
 
Parinya
1
 
1

นางธมกร จันทร์ราดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายปริญญา ตาน้อย
ผู้อำนวยการ
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นางพรนภา ทองด้วง
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
 
นางกัญญาภัทร เพ็ญต่าย
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ
ส่วนตรวจอากาศการบิน
 


สถานีอุตุนิยมวิทยา 15 จังหวัดภาคเหนือ
 
1
 
 
1
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
 
นายแสวง ใจใหญ่
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
 
นายศรี ไชยทน
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา
 
 
 
 
 
นายจำรัส อุประ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน
 
นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง

 
นายรุจน์ คำมีศรี
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
นายสายันต์ ไชยยศ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
1  
 
   
นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
 
นายธาดา ศรัทธา
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
 
นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
 
นายประพฤติ ยอดไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
   
 
   
นายนพดล หนึ่งน้ำใจ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
นายพีรัตน์ เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์