ทำเนียบผู้บริหารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

         
    01    
    < ว่าง >
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   
         
02
1
03
04
นายบัญชา แก้วงาม
ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศ
นางพรนภา ทองด้วง
ผู้อำนวยการ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน
 
ว่าที่ ร.ต.บุญส่ง โตม่วง
ผู้อำนวยการ
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
นายสราวุธ ยงค์พิทักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
1
1
Parinya
1
นายสุรชัย ภูนางดาว
ผู้อำนวยการ
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
นายวิ่ง ใจกัณฑ์
ผู้อำนวยการ
ส่วนตรวจอากาศการบิน
 
นายปริญญา ตาน้อย
ผู้อำนวยการ
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
นางธมกร จันทร์ราดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
         
สถานีอุตุนิยมวิทยา 15 จังหวัดภาคเหนือ
48300
48326
48303
48310
นายสมชอบ ชัยพรม
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
นางสุมาลี ปันดอน
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
 
นายแสวง ใจใหญ่
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย
นายศรี ไชยทน
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา
48329
48328
48330
48331
นายจำรัส อุประ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน
นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
 
นายภาณุพงศ์ ยะปะนันท์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
นายสายันต์ ไชยยศ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
48351
48372
48376
48378
นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
นายนนท์ธวัช เนื่องจำนงค์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
 
นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก
นายประพฤติ ยอดไพบูลย์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
48380
48386
48379
01
นายนพดล หนึ่งน้ำใจ
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
นางแสงเพ็ญ เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์