พจนานุกรมและสารานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมพุทธศาสตร์
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สารานุกรมอสุรกาย ฉบับภาษาไทย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 สารานุกรมปลาน้ำจืด
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อนิจัง
ศัพย์บัญญัติ IT ที่ควรรู้ รายปักษ์ พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย
ไทยซอฟท์แวร์ ดิกชันนารี Expert Dictionary
ไทยซอฟท์แวร์ ดิกชันนารี บนเว็บ รับแปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ
ดิกชันนารีออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่นและ ญี่ปุ่นไทย LEXiTRON Dictionary (Online)
ดิกชันนารีออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่นและ ญี่ปุ่นไทย Saikam ดิกชันนารีภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ