กระทรวงต่างๆและหน่วยงานในสังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสากรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนีกงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพไทย สถานเอกอัครราชฑูต หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายก หรือกระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ ระบบบริหารงานบุคคล กฏหมายและการพัฒนากฏหมาย การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี -  
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ไม่มีฐานะเป็นกรม)
- รัฐวิสาหกิจที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี -  
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  
- องค์การมหาชน -  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกแงทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สำนักงานบริหารการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ มีส่วนราชการในสังคมคือ

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

กรมราชองค์รักษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม องค์การแบตเตอรี่ (รัฐวิสาหกิจ)
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม

แหล่งเปิดข้อมูล

กองบัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องหมายยศทั้งสามเหล่าทัพ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์

กรมการสารสนเทศทหาร

เหรียญกล้าหาญ

- กองทัพบก --  

กรมการแพทย์ทหารบก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก กองทัพภาคที่1

ศูนย์เทคโนโลยีทางการทหาร กองทัพบก

วิทยาลัยการทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหาร

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

โรงเรียนเตรียมทหาร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

กรมแผนที่ทหาร

หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก กองทัพภาคที่2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย

- กองทัพเรือ -  

กรมอุทกศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ

กรมการสื่อสารทหารเรือ

กองการบินทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

 

กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

กรมสื่อสารทหารอากาศ

กรมช่างอากาศ

โรงเรียนการบิน

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศโรงพยาบาลจันทรุเบกขา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

Tactical Flighter Squadron

 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดินการประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฏหมายและไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบิหาร และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อแผ่นดินไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน -  
กรมธนารักษ์ สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กลุ่มภารกิจด้านรายได้ -  
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร  
- กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน -  
กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- รัฐวิสาหกิจ -  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
องค์การสุรา บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
โรงไฟฟ้า บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.)
โรงงานยาสูบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
ธนาคารออมสิน องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
- หน่วยงานในกำกับ -  
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  


สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
- กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี -
กรมอเมริกาและแปซิฟิก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอาฟริกา
กรมยุโรป   กรมเอเชียตะวันออก
- กลุ่มภารกิจความร่วมือระหว่างประเทศ -
กรมวิเทศสหการ กรมอาเซียน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
- กลุ่มภารกิจส่งเสริมการต่างประเทศ -
กรมการกงศุล กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย
กรมพิธีการฑูต   กรมสารนิเทศ
- หน่วยปฏิบัติการในต่างประเทศ -
คณะฑูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ 2 แห่ง สถานกงสุลใหญ่ 22 แห่ง
สถานเอกอัครราชฑูตต่างๆ 62 แห่ง

หอการค้าเยอรมัน-ไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน่าที่ดกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนากา
สำนักงานปลัดกระทรวง  
- รัฐวิสาหกิจ -
การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ และความมั่งคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
- รัฐวิสาหกิจ -
สำนักงานธนานุเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ
- องค์การมหาชน -
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริม และพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต -
กรมประมง  
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
- กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต -
กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
กรมที่ดิน  
- กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต -
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร  
- รัฐวิสาหกิจ -
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ส.ก.ย.)
องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) องค์การสะพานปลา (อ.ส.ป.)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริษัทไม้อัดไทย จำกัด
- องค์การมหาชน -
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานการปฏิรูปเพื่อการเกษตร  


กระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
สำนักงานปลัดกระทรวง  
- กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านทางหลวง -
กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง

- กลุ่มภารกิจด้านขนส่ง -
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี กรมการขนส่งทางอากาศ
กรมการขนส่งทางบก  
- รัฐวิสาหกิจ -

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สถาบันการบินพลเรือน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

รถไฟฟ้าบีทีเอส BTS
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรมเจ้าท่า
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ทางด่วนโทลเวย์
บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
- แผนที่และเส้นทางเดินรถ -
แผนที่ทางหลวง เส้นทางหลวงของประเทศไทย
ข้อมูลการเดินทาง แผนที่ทางหลวง
แผนที่กรุงเทพ แผนที่ประเทศไทย 76 จังหวัด
แผนที่ทางลัดในกรุงเทพ รวมเส้นทางรถเมล์
แผนที่เส้นทางในกรุงเทพ เส้นทางเดินรถประจำทาง


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี กรมควบคุมมลพิษ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวง  
- กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ -
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้
- กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน -
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ
- กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม -
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
- รัฐวิสาหกิจ -
องค์การกำจัดน้ำเสีย องค์การสวนสัตว์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) องค์การสวนพฤกษศาสตร์


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ มีหน่วยงานในสังกัดคือ

สำนักงานรัฐมนตรี กรมไปรษณีย์โทรเลข * จะถูกยุบเลิกตามมาตรา 58
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- รัฐวิสาหกิจ -
บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานจัดตั้งตามมาตรา 57 -
กรมสำรวจและทำแผนที่พลเรือน สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- กรมอุตุนิยมวิทยา -
พยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ
อุตุนิยมวิทยาทะเล แผนที่อากาศ
แผ่นดินไหว ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต


กระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี กรมธุรกิจพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- รัฐวิสาหกิจ -
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
บริษัทการปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
- องค์การมหาชน -
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน


กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้าธุรกิจบริการทรัพย์สินทางปัญญา มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- กลุ่มกิจการด้านการค้าภายในประเทศ -
กรมการประกันภัย กรมการค้าภายใน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- กลุ่มกิจการด้านการค้าต่างประเทศ -
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการส่งออก  

- รัฐวิสาหกิจ -

กรมทะเบียนการค้า

องค์กรคลังสินค้า

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์


กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสรม และพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสารณภัยและพัฒนาเมือง มีส่วนราชการในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานปลัดกระทรวง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักเขตบางแค - สำนักงานเขตบางกอกน้อย
- กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน -
กรมการปกครอง - เทศบาลตำบลปากกระแสน้ำ - เทศบาลนครศรีธรรมราช - เทศบาลเมืองภูเก็ต - สมุทรสาคร - อุบลราชธานี
กรมที่ดิน
- กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน
- กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รัฐวิสาหกิจ -
การประปาส่วนภูมภาค การประปานครหลวง
องค์การตลาด  


กระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาผู้ประกอบการ มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวง  
- กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต -
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
- กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ -
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
- ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- รัฐวิสาหกิจ -
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หน่วยงานในกำกับ -
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- สถาบันอิสระ -
สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันรองรับมาตราฐาน ไอ เอสโอ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันยานยนต์
สถาบันอาหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  


กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันควบคุมและรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
- กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการแพทย์ -
กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
- กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข -
กรมควบคุมโรค - กองสุขศึกษา กรมอนามัย - โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพจิต - กองโภชนาการ
- กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ -
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน - กองสาธารณสุขภูมิภาค - กองระบาดวิทยา - สำนักคณะกรรมการอาหารและยา - สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ
- รัฐวิสาหกิจ -
องค์การเภสัชกรรม
- องค์การมหาชน -
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- หน่วยงานในกำกับ -
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รัฐวิสาหกิจ -
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หน่วยงานในสังกัด -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู คุรุสภา
มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษา 14 แห่ง  
- องค์การมหาชน -
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา  
   
กรมวิชาการ สำนักงานสถาบันราชภัฎ
สำนักการศึกษาเอกชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสำนักงานอธิการบดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรมพลศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา8
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  
สำนักสวัสดิการสังคม - กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ - กองคลัง - ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา - โรงเรียนปิยชาติพัฒนา


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัดคือ

สำนักงานรัฐมนตรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- รัฐวิสาหกิจ -
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

- หน่วยงานในสังกัด -
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ  
- องค์การมหาชน -
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   

กรมวิทยาศาสตร์

องค์การจัดการน้ำเสีย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งประเทศไทย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Software Thailand

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Thailand Satellite Operation Center

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ

APEC

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

BIDFกระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา แะวัฒนธรรม มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี กรมศิลปากร
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- องค์การมหาชน -
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


กระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง
- กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ -
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
- กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน -
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม


กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระบวน การยุติธรรม เสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมในสังคม มีหน่วยงานในสังกัดคือ
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวง กรมบังคับคดี
- กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม -
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมความยุติธรรม -
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ
- กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย -
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวช กรมราชทัณฑ์
   
- รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี -
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกิจการยุติธรรม


- หน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง -
สำนักราชเลขาธิการ * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำนักพระราชวัง * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ราชบัณฑิตยสถาน * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานอัยการสูงสุด * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ * มีฐานะเป็น กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ตำรวจนครบาล กองบัญชาการสอบสวนกลาง
ตำรวจภูธรภาค1 ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ตำรวจภูธรภาค2 ตำรวจตะเวณชายแดน
ตำรวจภูธรภาค3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจภูธรภาค4 สำนักงานกำลังพล
ตำรวจภูธรภาค5 สำนักงานแพทย์ใหญ่
ตำรวจภูธรภาค6 สำนักงานจเรตำรวจ
ตำรวจภูธรภาค7 สำนักงานวิทยาการตำรวจ
ตำรวจภูธรภาค8 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตำรวจภูธรภาค9 Internet Polite Junior
- กองบังคับการ - ตำรวจรถไฟ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตำรวจป่าไม้
สำนักงานเลขานุการ นครบาล 1
กองตำรวจสื่อสาร ตชด.ภาค 2
กองปราบปราม กองทะเบียนพล
ตำรวจเศรษฐกิจ กองอัตรากำลัง
ตำรวจดับเพลิง กองสวัสดิการ
ตำรวจจารจร กองสารนิเทศ
ตำรวจทางหลวง กองการเงิน
ตำรวจท่องเที่ยว กองการต่างประเทศ
ตำรวจน้ำ งานตรวจสอบภายใน
โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  
- กองกำกับการ -  
สืบสวนฯนครบาล6 ตำรวจทางหลวงหินกอง
กก.1 กองตำรวจน้ำ โรงเรียนตำรวจภูธร 2
กก.สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียนตำรวจภูธร 4
กก.ตำรวจตะเวณชายแดนที่ 13 โรงเรียนตำรวจภูธร 8
กก.ตำรวจตะเวณชายแดนที่ 14