ประวัติศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
                    
                  
  กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก่อตั้งสถานีตรวจอากาศเชียงใหม่เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ..2485 ภายในบริเวณ โรงเรียนปรินซ์รอย เป็นการชั่วคราว  และได้ย้ายสถานีตรวจอากาศเชียงใหม่ ไปอยู่ที่ทำการใหม่ตรงข้ามสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   ในปี พ..2488 พร้อมทั้งมีการเพิ่มการตรวจอากาศการบินขึ้น ต่อมาในปี พ..2493 ได้ปรับปรุง
สถานีตรวจอากาศเชียงใหม่เป็นสถานีพยากรณ์อากาศเชียงใหม่
                   ในปี พ..2501 ได้ย้ายที่ทำการสถานีพยากรณ์อากาศเชียงใหม่ไปอยู่บริเวณกองบิน 41
                    ปี พ..2506 ได้ปรับปรุงหน่วยงานใหม่ เป็น กองพยากรณ์อากาศภาคเหนือ และได้ย้ายอาคารที่ทำการไปอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารสนามบินเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยาใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อ กองพยากรณ์อากาศภาคเหนือ เป็น ศูนย์พยากรณ์อากาศภาคเหนือ
                     ปี พ..2524 ได้ย้ายอาคารที่ทำการใหม่ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน และ
                     ปี พ..2531 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการศูนย์พยากรณ์อากาศภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จนถึงปัจจุบัน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 40 อัตรา แบ่งส่วนราชการออกเป็น ดังนี้.-
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 อัตรา
ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
มีข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้.-
งานตรวจอากาศชั้นบน
งานสำรวจและตรวจวัดแผ่นดินไหว
   
ส่วนพยากรณ์อากาศ
มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา
ส่วนตรวจอากาศการบิน มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
มีข้าราชการจำนวน 4 อัตรา
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
มีข้าราชการจำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้.-
งานตรวจอากาศด้วยเรดาร์
ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ
มีข้าราชการจำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้.-

 
สถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 15 จังหวัด ได้แก่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง

สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย และ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรเชียงราย
  สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา
  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง และ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรลำปาง
    และสถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน
  สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน
  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
  สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน  ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน, สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน, สถานีอุตุนิยมวิทยา
    อุทกท่าวังผา, และ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
  สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก, สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด, สถานีอุตุนิยมวิทยา
    เขื่อนภูมิพล, สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรดอยมูเซอร์ และ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง
  สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์, สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก
     และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกวิเชียรบุรี
  สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
  สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
  สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่
  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย  ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย และ สถานีอากาศเกษตรศรีสำโรง
  สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศชั้นบน ตรวจอากาศการบิน ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตรวจวัดแผ่นดินไหว การรับ-ส่งข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อบันทึกลงในแผนที่อากาศต่าง ๆ วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสารธารณชน การบิน การเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ ตรวจซ่อมเบื้องต้น และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ และเครื่องมือสื่อสาร ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์ฯ


วิสัยทัศน์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ " รวดเร็ว ถูกต้อง ได้มาตราฐาน บริการ ประทับใจ "
ภารกิจหลักของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ตรวจและรายงานอากาศผิวพื้น ชั้นบน และการบิน
ตรวจและรายงานอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
ตรวจวัดและรายงานข้อมูลแผ่นดินไหว
จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา รวบรวมและบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสาธารณชน การบินการเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศเลวร้าย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ
ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รับ-ส่ง ข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ตรวจซ่อมเบื้องต้นและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศและเครื่องมือสื่อสาร
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ภารกิจรองของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  จัดทำฐานข้อมูลการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ และแผ่นดินไหว
จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ให้การสนับสนุนการบรรยายทางวิชาการ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าดูงานและศึกษาภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ให้การสนับสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
จัดทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2561