สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ สถานอุตุนิยมวิทยาพะเยา สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
สถานอุตุนิยมวิทยาลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ สถานอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน

นายสุนทร กันทะมาลา
แม่ฮ่องสอน(อต.19)

นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะ
แม่ฮ่องสอน(อต.22)


นายจรัญ เตชะสืบ
(อต.14)
ผอ.สอต.แม่ฮ่องสอน

นางณัฐธิดา ฝั้นเต่ย
แม่ฮ่องสอน(อต.23)

นายพนากฏ อะทะ
แม่ฮ่องสอน(อต.25) 
 
 

น.ส.นันทวัน แก้วอุดม
แม่ฮ่องสอน(อต.25) 
 
 

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย

นายสุพจน์ วิชารัตน์
เชียงราย(อต.11)

นายแสวง ใจใหญ่
เชียงราย(อต.15)


นายพีรัตน์ เรืองสุกใส
(อต.13)
ผอ.สอต.เชียงราย

นายศรี ไชยทน
เชียงราย(อต.18)

นายสายันต์ ไชยยศ
เชียงราย(อต.18)

นายภรา จุลสันติรัตน์
เชียงราย(อต.18)

นายนวพล เชี่ยววิจิตร
เชียงราย(อต.18)

นายวิ่ง ใจกัณฑ์
เชียงราย (อต.18)


บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา


นายสมบูรณ์ เตชวงศ์
พะเยา(อต.15)


นายปิยะศักดิ์ อ้องแสงคำ
(อต.11)
ผอ.สอต.พะเยา

นางชนภัทร ใจบุญ
พะเยา(อต.22)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง

นายศกุนภณ กิจเจริญ
ลำปาง(อต.10)

นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา
ลำปาง(อต.15)


นายทิวา พันธ์ไม้สี
(อต.11)
ผอ.สอต.ลำปาง

นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
ลำปาง(อต.17)

นายสมชอบ ชัยพรม
ลำปาง(อต.18)

นางสุดา ชัยพรม
ลำปาง(อต.20)

นางเปรมผกา เดชวิไล
ลำปาง(อต.22)

น.ส.ชริญญา สุวรรณดี
ลำปาง(อต.23)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน


นางปริวันท์ วังแปง
ลำพูน(อต.23)


นายวิชัย ตินโนเวช
(อต.8)
ผอ.สอต.ลำพูน

น.ส.ปวีณา เฝ่าตัน
ลำพูน(อต.25)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่


นายรุจน์ คำมีศรี
แพร่(อต.14)


นายพงศกร วงศ์สว่าง
(อต.10)
ผอ.สอต.แพร่
นายภาณุพงศ์ ยะปะนันท์
แพร่(อต.18)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน

นายนิวัติ อมรสิน
น่าน(อต.11)

นายสุเชษฐ์ สายทอง
น่าน(อต.11)


นายสมมาตร์ ฟุ้งวิทยา
(อต.9)
ผอ.สอต.น่าน

นายยุทธศักดิ์ พุทธิภาพ
น่าน(อต.18)

น.ส.พิณรวี ใบยา
น่าน(อต.18)

นายอรรถวิทย์ มะโนแสน
น่าน(อต.20)

น.ส.ณภัทร์วรัญญ์ อะทะ
น่าน(อต.20)

นายกฤษชัย มะโนแสน
น่าน(อต.21)

นางสุดารัตน์ มะโนแสน
น่าน(อต.21)

น.ส.ธีราพรรณ พิยะ
น่าน(อต.24)

นายจามร คำสูง
น่าน(อต.25)
ว่าง

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์


นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์
อุตรดิตถ์(อต.17)


นายนิทัศน์ วัฒนธรรม(อต.12)
ผอ.สอต.อุตรดิตถ์

น.ส.อำพร ทะหมุน
อุตรดิตถ์(อต.20)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก

นายวัชรชัย ใจโปร่ง
ตาก(อต.12)

นายประหยัด แตงอุดม
ตาก(อต.14)


นายสมทรง เดือนใหม่
(อต.9)
ผอ. สอต.ตาก

นายเอกกมล พูลกลั่น
ตาก(อต.17)

นายธนกร พันธ์หงษ์
ตาก(อต.18)

นายวุฒิพงษ์ จันทร์เทศ
ตาก(อต.19)

นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล
ตาก(อต.19)

นายวีระเนตร พิชญวิวัฒน์
ตาก(อต.20)

นายธิติพงษ์ มะเฟือง
ตาก(อต.23)


นายถิรวัฒน์ชัย ศุภภัคบูรณ์เดช
ตาก(อต.25)


นายชัยวัฒน์ อัศวภูมิ
ตาก(อต.25)
ว่าง

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

นายตรีวิทย์ ปรีดิ์โภควัฒน์
เพชรบูรณ์(อต.14)

นางสุภาพร พลวิชิต
เพชรบูรณ์(อต.18)


นายประทีป ขำศรีบุศย์
(อต.9)
ผอ.สอต.เพชรบูรณ์

นายสราวุธ ขันกสิกร
เพชรบูรณ์(อต.18)

นางศิริลักษณ์ แก้วยา
เพชรบูรณ์(อต.18)

นายธงชัย พลวิชิต
เพชรบูรณ์(อต.18)

น.ส.จิรภัทร์ แงวกุดเรือ
เพชรบูรณ์(อต.25)

นายกานต์พิเชษฐ์ วิศาลกิจ
เพชรบูรณ์(อต.25)

นายภัทรเดชา ชำนาญไพร
เพชรบูรณ์(อต.25)

นายดำรงศักดิ์ ถมยา
เพชรบูรณ์(นักอุตุนิยมวิทยา)

Un title page

นายนนท์ธวัช เนื่องจำนงค์
ตาก(อต.17)

น.ส.นาฎอนงค์ ผึ้งสีใส
พิษณุโลก(อต.18)


นายธาดา ศรัทธา
(อต.12)
ผอ.สอต.พิษณุโลก

นางโชติกา ยศปัญญา
พิษณุโลก(อต.18)

นางอัชรี สุขทรัพย์
พิษณุโลก(อต.20)


น.ส.ปาณิสรา สิงห์วี
พิษณุโลก(อต.22)

จ่าอากาศเอก ทินกร ราษี
พิษณุโลก(อต.23)

น.ส.จุฑาพร บุรณชาต
พิษณุโลก(อต.24)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร

นายนพดล หนึ่งน้ำใจ
กำแพงเพชร(อต.14)


นายเชิดชัย วารสิทธิ์
(อต.11)
ผอ.สอต.กำแพงเพชร

น.ส.ญาณัจฉรา กาญจนตฤน
กำแพงเพชร(อต.22)

Un title page

นายกิติศักดิ์ ศุภพงศกร
สุโขทัย(อต.17)

นายคมสันต์ จ่าทองคำ
สุโขทัย(อต.19)


นายประพฤติ ยอดไพบูลย์
(อต.14)
ผอ.สอต.สุโขทัย

จ่าเอกรุ่งเรือง พุฒฤทธิ์
สุโขทัย(อต.21)

นางวิไลวรรณ สวนดอกไม้
สุโขทัย(อต.21)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร


นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
พิจิตร(อต.15)


นายธีรยุทธ โปร่งใจ
(อต.9)
ผอ.สอต.พิจิตร