สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ สถานอุตุนิยมวิทยาพะเยา สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
สถานอุตุนิยมวิทยาลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ สถานอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน

นายสุนทร กันทะมาลา
สอต.แม่ฮ่องสอน(อต.19)

นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะ
สอต.แม่สะเรียง(อต.22)


นายปริญญา ตาน้อย
(อต.17)
ผอ.สอต.แม่ฮ่องสอน

นางณัฐธิดา ฝั้นเต่ย
สอต.แม่สะเรียง(อต.23)

น.ส.วัชชิราภรณ์ ทองปัญญา
สอต.แม่ฮ่องสอน(อต.26)
 
น.ส.พัทธนันท์ ทะลิ
สอต.แม่ฮ่องสอน(อต.26)

นายกิตติพัทธ์ ฉิมดี
สอต.แม่สะเรียง(อต.26)  
 
 

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย

นายแสวง ใจใหญ่
สอต.เชียงราย(อต.15)

นายภรา จุลสันติรัตน์
สอต.เชียงราย(อต.18)


นายสุพจน์ วิชารัตน์
ย(อต.11)
ผอ.สอต.เชียงราย

นายศรี ไชยทน
สอต.เชียงราย(อต.18)

นายสายันต์ ไชยยศ
สอต.เชียงราย(อต.18)

นายนวพล เชี่ยววิจิตร
กกษ.เชียงราย(อต.18)

นายวิ่ง ใจกัณฑ์
กกษ.เชียงราย (อต.18)

นายพนากฏ อะทะ
สอต.แม่ฮ่องสอน(อต.25) 


บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา


นายสมบูรณ์ เตชวงศ์
สอต.พะเยา(อต.15)


นายปิยะศักดิ์ อ้องแสงคำ
(อต.11)
ผอ.สอต.พะเยา

นางชนภัทร ใจบุญ
สอต.พะเยา(อต.22)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง

นายศกุนภณ กิจเจริญ
สอต.เถิน(อต.10)

นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา
สอต.เถิน(อต.15)


นายทิวา พันธ์ไม้สี
(อต.11)
ผอ.สอต.ลำปาง

นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
กกษ.ห้างฉัตร(อต.17)

นายสมชอบ ชัยพรม
สอต.ลำปาง(อต.18)

นางสุดา ชัยพรม
สอต.ลำปาง(อต.20)

นางเปรมผกา เดชวิไล
กกษ.ห้างฉัตร(อต.22)

น.ส.ชริญญา สุวรรณดี
สอต.เถิน(อต.23)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน


น.ส.พรสวรรค์ พงศ์โอภาส
สอต.ลำพูน(อต.26)


นายจรัญ เตชะสืบ
(อต.14)
ผอ.สอต.ลำพูน

น.ส.ปวีณา เฝ่าตัน
สอต.ลำพูน(อต.25)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่


นายรุจน์ คำมีศรี
สอต.แพร่(อต.14)


นายพงศกร วงศ์สว่าง
(อต.10)
ผอ.สอต.แพร่
นายภาณุพงศ์ ยะปะนันท์
สอต.แพร่(อต.18)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน

นายนิวัติ อมรสิน
สอต.น่าน(อต.11)

นายสุเชษฐ์ สายทอง
กกษ.น่าน(อต.11)


นายสมมาตร์ ฟุ้งวิทยา
(อต.9)
ผอ.สอต.น่าน

น.ส.พิณรวี ใบยา
กอท.ท่าวังผา(อต.18)

นายอรรถวิทย์ มะโนแสน
สอต.น่าน(อต.20)

น.ส.ณภัทร์วรัญญ์ อะทะ
กอท.ท่าวังผา(อต.20)

นางสุดารัตน์ มะโนแสน
กอท.ทุ่งช้าง(อต.21)

นายกฤษชัย มะโนแสน
กกษ.น่าน(อต.21)

น.ส.ธีราพรรณ พิยะ
กอท.ทุ่งช้าง(อต.24)

นายจามร คำสูง
กอท.ทุ่งช้าง(อต.25)

นายธีรพล ธัญญะ
สอต.น่าน(อต.25)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์


นายเอกกมล พูลกลั่น
สอต.อุตรดิตถ(อต.17)


นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์ (อต.17)
ผอ.สอต.อุตรดิตถ์

น.ส.อำพร ทะหมุน
สอต.อุตรดิตถ์(อต.20)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก

นายวัชรชัย ใจโปร่ง
กอท.อุ้มผาง(อต.12)

นายประหยัด แตงอุดม
สอต.แม่สอด(อต.14)


นายสมทรง เดือนใหม่
(อต.9)
ผอ. สอต.ตาก

นายธนกร พันธ์หงษ์
สอต.เขื่อนภูมิพล(อต.18)

นายวุฒิพงษ์ จันทร์เทศ
สอต.แม่สอด(อต.19)

นายกรีฑาพล เชษฐตระกูล
สอต.ตาก(อต.19)

นายวีระเนตร พิชญวิวัฒน์
กกษ.ดอยมูเซอร์(อต.20)

นายธิติพงษ์ มะเฟือง
สอต.ตาก(อต.23)

นายถิรวัฒน์ชัย ศุภภัคบูรณ์เดช
กอท.อุ้มผาง(อต.25)


น.ส.พัชรา ศิลาแยง
กกษ.ดอยมูเซอร์(อต.26)


น.ส.สิริโสภา ลาดบาศรี
สอต.แม่สอด(อต.26)

น.ส.กฤษดา วงษ์สวัสดิ์
สอต.เขื่อนภูมิพล(อต.26)

นายดำรงศักดิ์ ถมยา
สอต.แม่สอด(นักอุตุนิยมวิทยา)
 

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์

นายตรีวิทย์ ปรีดิ์โภควัฒน์
กอท.วิเชียรบุรี(อต.14)

นางสุภาพร พลวิชิต
สอต.เพชรบูรณ์(อต.18)


นายพีรัตน์ เรืองสุกใส
(อต.13)
ผอ.สอต.เพชรบูรณ์

นายสราวุธ ขันกสิกร
สอต.เพชรบูรณ์(อต.18)

นางศิริลักษณ์ แก้วยา
กอท.หล่มสัก(อต.18)

น.ส.จิรภัทร์ แงวกุดเรือ
กอท.หล่มสัก(อต.25)

นายกานต์พิเชษฐ์ วิศาลกิจ
กอท..วิเชียรบุร(อต.25)

นายภัทรเดชา ชำนาญไพร
กอท.วิเชียรบุรี(อต.25


น.ส.รัตติยา ถิตย์ชัย
กอท.หล่มสัก(อต.25)


Un title page

นายนนท์ธวัช เนื่องจำนงค์
สอต.พิษณุโลก(อต.17)

น.ส.นาฎอนงค์ ผึ้งสีใส
สอต.พิษณุโลก(อต.18)


นายประพฤติ ยอดไพบูลย
(อต.14)
ผอ.สอต.พิษณุโลก

นางโชติกา ยศปัญญา
สอต.พิษณุโลก(อต.18)

นางอัชรี สุขทรัพย์
สอต.พิษณุโลก(อต.20)


น.ส.ปาณิสรา สิงห์วี
สอต.พิษณุโลก(อต.22)

จ่าอากาศเอก ทินกร ราษี
สอต.พิษณุโลก(อต.23)

น.ส.จุฑาพร บุรณชาต
สอต.พิษณุโลก(อต.24)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร

นายนพดล หนึ่งน้ำใจ
สอต.กำแพงเพชร(อต.14)


นายเชิดชัย วารสิทธิ์
(อต.11)
ผอ.สอต.กำแพงเพชร

น.ส.ญาณัจฉรา กาญจนตฤน
สอต.กำแพงเพชร(อต.22)

Un title page

นายกิติศักดิ์ ศุภพงศกร
กกษ.ศรีสำโรง(อต.17)

นายคมสันต์ จ่าทองคำ
กกษ.ศรีสำโรง(อต.19)


นายธาดา ศรัทธา
(อต.12)
ผอ.สอต.สุโขทัย

จ่าเอกรุ่งเรือง พุฒฤทธิ์
สอต.สุโขทัย(อต.21)

นางวิไลวรรณ สวนดอกไม้
สอต.สุโขทัย(อต.21)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร


นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
สอต.พิจิตร(อต.15)


นายธีรยุทธ โปร่งใจ
(อต.9)
ผอ.สอต.พิจิตร

นางสาวสุนิสา วุฑฒยากร
สอต.พิจิตร(อต.25)