สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ สถานอุตุนิยมวิทยาพะเยา สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์
สถานอุตุนิยมวิทยาลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ สถานอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน

นายสุนทร กันทะมาลา
แม่ฮ่องสอน(อต.19)

นางสาวอมรรัตน์ อินต๊ะ
แม่ฮ่องสอน(อต.22)

นายจรัญ เตชะสืบ
(อต.14)
ผอ.สอต.แม่ฮ่องสอน
นางณัฐธิดา ฝั้นเต่ย
แม่ฮ่องสอน(อต.23)

นายพนากฏ อะทะ
แม่ฮ่องสอน(อต.25) 
 
น.ส.ปวีณา เฝ่าตัน
แม่ฮ่องสอน(อต.25)
 
น.ส.นันทวัน แก้วอุดม
แม่ฮ่องสอน(อต.25)
 
 
 

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย

นายสุพจน์ วิชารัตน์
เชียงราย(อต.11)

นายแสวง ใจใหญ่
เชียงราย(อต.15)

นายพีรัตน์ เรืองสุกใส
(อต.13)
ผอ.สอต.เชียงราย
นายศรี ไชยทน
เชียงราย(อต.18)

นายสายันต์ ไชยยศ
เชียงราย(อต.18)

นายภรา จุลสันติรัตน์
เชียงราย(อต.18)

นายนวพล เชี่ยววิจิตร
เชียงราย(อต.18)

นายวิ่ง ใจกัณฑ์
เชียงราย (อต.18)


บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา


นายสมบูรณ์ เตชวงศ์
พะเยา(อต.15)

นายปิยะศักดิ์ อ้องแสงคำ
(อต.11)
ผอ.สอต.พะเยา
นางชนภัทร ใจบุญ
พะเยา(อต.22)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง

นายศกุนภณ กิจเจริญ
ลำปาง(อต.10)

นายวัฒนเกียรติ ศรีวิชา
ลำปาง(อต.15)

นายทิวา พันธ์ไม้สี
(อต.11)
ผอ.สอต.ลำปาง
นายสิทธิพันธ์ มณีท่าโพธิ์
ลำปาง(อต.17)

นายสมชอบ ชัยพรม
ลำปาง(อต.18)

นางสุดา ชัยพรม
ลำปาง(อต.20)

นางเปรมผกา เดชวิไล
ลำปาง(อต.22)

น.ส.ชริญญา สุวรรณดี
ลำปาง(อต.23)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน


นางปริวันท์ วังแปง
ลำพูน(อต.23)

นายวิชัย ตินโนเวช
(อต.8)
ผอ.สอต.ลำพูน
บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่


นายรุจน์ คำมีศรี
แพร่(อต.14)

นายพงศกร วงศ์สว่าง
(อต.10)
ผอ.สอต.แพร่
นายภาณุพงศ์ ยะปะนันท์
แพร่(อต.18)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์


นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์
อุตรดิตถ์(อต.17)

นายนิทัศน์ วัฒนธรรม(อต.12)
ผอ.สอต.อุตรดิตถ์
น.ส.อำพร ทะหมุน
อุตรดิตถ์(อต.20)

Un title page

น.ส.นาฎอนงค์ ผึ้งสีใส
พิษณุโลก(อต.18)

นายนนท์ธวัช เนื่องจำนงค์
ตาก(อต.17)

นายธาดา ศรัทธา
(อต.12)
ผอ.สอต.พิษณุโลก
นางโชติกา ยศปัญญา
พิษณุโลก(อต.18)

นางอัชรี สุขทรัพย์
พิษณุโลก(อต.20)


น.ส.ปาณิสรา สิงห์วี
พิษณุโลก(อต.22)

จ่าอากาศเอก ทินกร ราษี
พิษณุโลก(อต.23)

น.ส.จุฑาพร บุรณชาต
พิษณุโลก(อต.24)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร

นายนพดล หนึ่งน้ำใจ
กำแพงเพชร(อต.14)

นายเชิดชัย วารสิทธิ์
(อต.11)
ผอ.สอต.กำแพงเพชร
น.ส.ญาณัจฉรา กาญจนตฤน
กำแพงเพชร(อต.22)

Un title page

นายกิติศักดิ์ ศุภพงศกร
สุโขทัย(อต.17)

นายคมสันต์ จ่าทองคำ
สุโขทัย(อต.19)

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์
(อต.14)
ผอ.สอต.สุโขทัย
จ่าเอกรุ่งเรือง พุฒฤทธิ์
สุโขทัย(อต.21)

นางวิไลวรรณ สวนดอกไม้
สุโขทัย(อต.21)

บุคคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรนายธีรยุทธ โปร่งใจ
(อต.9)
ผอ.สอต.พิจิตร

นายพิเชษฐ์ มีเดช
พิจิตร(อต.19)