Vision

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศชั้นบน ตรวจอากาศการบิน ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตรวจวัดแผ่นดินไหว การรับ-ส่งข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อบันทึกลงในแผนที่อากาศต่าง ๆ วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสารธารณชน การบิน การเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ ตรวจซ่อมเบื้องต้น และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ และเครื่องมือสื่อสาร ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์ฯ


ภารกิจหลักของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ตรวจและรายงานอากาศผิวพื้น ชั้นบน และการบิน
ตรวจและรายงานอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจวัดและรายงานข้อมูลแผ่นดินไหว
จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา รวบรวมและบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสาธารณชน การบินการเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศเลวร้าย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ
ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รับ-ส่ง ข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ตรวจซ่อมเบื้องต้นและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศและเครื่องมือสื่อสาร
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
ภารกิจรองของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  จัดทำฐานข้อมูลการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ และแผ่นดินไหว
จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ให้การสนับสนุนการบรรยายทางวิชาการ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าดูงานและศึกษาภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ให้การสนับสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
จัดทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย