เรดาร์ตรวจอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา รัศมี 240 กิโลเมตร
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ
BMA
สุวรรณภูมิ รัศมี 120 กม.
สุวรรณภูมิ รัศมี 240 กม.
สุวรรณภูมิ (ภาพเคลื่อนไหว)
ดอนเมือง รัศมี   60 กม.
ดอนเมือง รัศมี 120 กม.
ดอนเมือง รัศมี 240 กม.
ดอนเมือง (ภาพเคลื่อนไหว)
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ (ภาพเคลื่อนไหว)
สกลนคร
สุรินทร์
อุบลราชธานี รัศมี 120 กม.
อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.
ชัยนาท
นครนายก
ระยอง
ระยอง (ภาพเคลื่อนไหว)
หัวหิน
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต รัศมี 120 กม.
ภูเก็ต รัศมี 240 กม.
ภูเก็ต (ภาพเคลื่อนไหว)
สงขลา
เรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
ตาคลี
พิมาย
ชะอำ
สัตหีบ