วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

         "บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ"


พันธกิจ

         การเฝ้าระวัง และการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เป็นที่น่าเชื่อถือ การให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network) รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศชั้นบน ตรวจอากาศการบิน ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตรวจวัดแผ่นดินไหว การรับ-ส่งข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและถอดรหัสข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ที่ได้รับจากภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อบันทึกลงในแผนที่อากาศต่าง ๆ วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสารธารณชน การบิน การเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ ตรวจซ่อมเบื้องต้น และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศ และเครื่องมือสื่อสาร ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์ฯ


ภารกิจหลักของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ตรวจและรายงานอากาศผิวพื้น ชั้นบน และการบิน

ตรวจและรายงานอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ตรวจวัดและรายงานข้อมูลแผ่นดินไหว

จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา รวบรวมและบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศเพื่อสาธารณชน การบินการเกษตร พยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัด และทุกแห่งที่มีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ออกคำเตือนลักษณะอากาศเลวร้าย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนและราชการ

ให้บริการข่าวอากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

รับ-ส่ง ข่าวสารและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ตรวจซ่อมเบื้องต้นและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศและเครื่องมือสื่อสาร

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ


ภารกิจรองของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

จัดทำฐานข้อมูลการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ และแผ่นดินไหว

จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ให้การสนับสนุนการบรรยายทางวิชาการ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าดูงานและศึกษาภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ให้การสนับสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา

จัดทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


ค่านิยมองค์กร

E S I E S - ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

Expertise on Meteorology: เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา

Standardization: มาตรฐานสากล

Integration: บูรณาการ

Early Warning: เตือนภัย ทันเหตุการณ์

Service Mind: พึงพอใจด้วยจิตบริการ