ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งออกเป็นสอง
ชนิด (ตามลักษณะการโคจร) คือ
1. โคจรผ่านใกล้ขั้วโลก (Polar Orbiter)
2. โคจรประจาที่ (Equator Orbiter)
ทั้งสองชนิดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณพลังงานรังสี

(Sensor) ในช่วงคลื่น Visible และ Infrared, อ่านต่อ..
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม., อ่านต่อ..

/โดย. คุณวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร

เป็นเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ

สามารถตรวจวัดสารประกอบทางด้าน

อุตุนิยมวิทยา คือ

ทิศทาง และความเร็วลม ในระดับต่างๆ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการตรวจ....อ่านต่อ../โดย. งานตรวจอากาศชั้นบน ศน.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

  • ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

 

www.cmmet.tmd.go.th