Home

อุณหภูมิสูงสุดประจำวัน
 
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
 
อุณหภูมิต่ำสุดประจำวัน
 
ปี 2560
ปี2561
ปี 2562
 
ค่าเฉลี่ยฝนรวมทั้งปี ในคาบ 30 ปี (2524-2553)
ปริมาณฝนสะสมทั้งปี

 

ปริมาณฝนรวม ของสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2560         (หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. 053-203802    E-mail: pt@metnet.tmd.go.th, pt48327@gmail.com