ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
ปี งปม.๒๕๖๗ »
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกลุ่มงานตรวจวัดแผ่นดินไหว ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖)
 
ปี งปม.๒๕๖๖ »
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่สถานีเรดาห์ตรวจอากาศตาก(ดอยมูเซอ) สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) ( ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดพร้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) ( ๒ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่ายระบบ AWOS ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ พ.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖ ก.พ. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ( ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดพร้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๘ พ.ย. ๒๕๖๕)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ( ๖ ต.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๕)
 
 
 

สอต.แม่ฮ่องสอน
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รวม ๓๙ รายการ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รวม ๓๙ รายการ (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖)
 
 
 
ปี งปม.๒๕๖๕ »

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๑๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) ( ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท-๒๐๔๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ ( ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ ( ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ของเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ( ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔)
 
 

สอต.เชียงใหม่
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำระบบน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านนอแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน งร ๒๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ก.พ. ๒๕๖๕)
 
 

สอต.น่าน
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เครื่องมือตรวจอัตโนมัติ (AWOS)จำนวน ๑ ชุด (๗ ก.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เครื่องมือตรวจอัตโนมัติ (AWOS) (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕)
 

สอต.แม่ฮ่องสอน
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและกลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง รวม ๑๐๓ รายการ (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและกลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง รวม ๑๐๓ รายการ (๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕)
 

สอต.กำแพงเพชร
08092563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕)
 
 
 
 
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ย้อนหลัง >>> คลิกที่นี่