ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
ปี งปม.๒๕๖๕ »

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ-๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ส.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๑๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) ( ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท-๒๐๔๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ราชการ หมายเลขทะเบียน นจ ๓๑๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ เม.ย. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ ( ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ ( ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ มี.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ของเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห ๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) ( ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔)
 
 

สอต.เชียงใหม่
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำระบบน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลหมู่บ้านนอแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน งร ๒๐๓ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓ ก.พ. ๒๕๖๕)
 
 

สอต.น่าน
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เครื่องมือตรวจอัตโนมัติ (AWOS)จำนวน ๑ ชุด (๗ ก.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เครื่องมือตรวจอัตโนมัติ (AWOS) (๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕)
 

สอต.แม่ฮ่องสอน
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและกลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง รวม ๑๐๓ รายการ (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนและกลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง รวม ๑๐๓ รายการ (๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕)
 

สอต.กำแพงเพชร
08092563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕)
 
 
ปี งปม.๒๕๖๔ »
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ( ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมจุดทิ้งขยะมูลฝอยภายในบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลข กห-๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งฉากกั้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔)
25072562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)(๓๐ ก.ค.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ ก.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๕๖ รายการ (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (๓ พ.ค. ๒๕๖๔)
25072562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)(๒๐ เม.ย.๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ เม.ย. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)( ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขัดพื้นลอกหน้าหินขัดเก่าพร้อมเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙)) ( ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 315 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านประตูห้องทำงาน ผอ.ส่วนฯ และประตูที่ใช้ประชุม VDO CONFERENCE ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปูพรมพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมและห้องทำงาน ผอ.ศน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๙ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)
 

สอต.เชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖ ส.ค. ๒๕๖๔)

 

 

สอต.น่าน

18092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง เลื่อนการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๘ ก.ค. ๒๕๖๔)

 

สอต.พิษณุโลก
08092563 ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกชำรุด (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓)

 

สอต.กำแพงเพชร
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔)
ปี งปม.๒๕๖๓ »
 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (๓ พ.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)( ๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นห้องน้ำและเปลี่ยนโถชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
02092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.ย. ๒๕๖๓)
02092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง Server ระบบวินด์เชียร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท 2040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)( ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท 2040 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ก.ค. ๒๕๖๓)
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา( ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓) (หมายเหตุ เพิ่มเติมเอกสารแนบ 2 และ 3)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ( ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ( ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ( ๖ ก.พ. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน งท-2040 เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒)
 
 

สอต.เชียงใหม่
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำและติดตั้งระบบประปา จำนวน ๒ เครื่อง สอต.เชียงใหม่(ดอยอ่างขาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ( ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓)
 
 

สอต.แม่ฮ่องสอน
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงล้อยางและระบบเบรค รถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ แม่ฮ่องสอน (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ แม่ฮ่องสอน (๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและติดตั้งเสาไฟสถานีฝนอัตโนมัติ ที่ อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖ ม.ค. ๒๕๖๓)
 
 

สอต.กำแพงเพชร
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค.๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๓ ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย.๒๕๖๓- มิ.ย. ๒๕๖๓ ( ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน ม.ค.๒๕๖๓- มี.ค. ๒๕๖๓ ( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค.๒๕๖๒- ธ.ค. ๒๕๖๒ ( ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓)
ปี งปม.๒๕๖๒ »
 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๕ ก.ย.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ( ก.ย.๒๕๖๒)
25072562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ( ๓๐ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๖ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒)
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ๑๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP LASER JET P๒๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๑ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๒ ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งฯ ... ๑๓ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มี.ค. ๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งฯ ... ๗ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารฯ ... ๖ มี.ค. ๒๕๖๒)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
cm เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
 

สอต.เชียงใหม่
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ( ๒๗ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )( ๗ ส.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
 

สอต.ตาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒)
 

สอต.ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ การขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ สอต.ลำปาง ( ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒)
 

สอต.น่าน (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  || เอกสารประกวดราคา || TOR ||  แบบ บก.06 || (๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑)

สอต.สุุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔ ก.ค.๒๕๖๒ )    

สอต.กำแพงเพชร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๕ ต.ค.๒๕๖๒ )     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ ก.ค.๒๕๖๒ )    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ เม.ย.๒๕๖๒ )    
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑


 
ปี งปม.๒๕๖๑ »
 
สอต.เชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอต.อุตรดิตถ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค-๒๙๐๒ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอต.ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายระบบไฟฟ้า ระบบ AWS ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สอต.ลำปาง(ห้างฉัตร)

สอต.ตาก
Tak ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน สอต.ตาก กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล กลุ่มงานอุทกอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tak ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนภายใน สอต.ตาก (เขื่อนภูมิพล) ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tak ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างถนนภายใน สอต.ตาก (เขื่อนภูมิพล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานรั้ว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(อุ้มผาง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและแบบ ปร.4 ปร.5 งานก่อสร้างรั้วสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(อุ้มผาง)
ประะกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน ๑ หลัง สอต.ตาก
จ.ตาก ประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ.ตาก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการก่อสร้าง
จ.ตาก เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ สอต.ตาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (เขื่อนภูมิพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.ตาก
ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยวิทยาตาก(เขื่อนภูมิพล) สอต.ตาก
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.ตาก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง สอต.ตาก(เขื่อนภูมิพล)

สอต.ลำพูน
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า ขนาด  ๑๕ KVA สอต.ลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.ลำพูน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด ๑๕ KVA สอต.ลำพูน
ยกเลิกประกาศ ซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน
ประกาศซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.ลำพูน
ประกาศซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน « ยกเลิกประกาศ

สอต.กำแพงเพชร
ประะกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงานและชำนาญการพิเศษ(๗-๘) สอต.กำแพงเพชร
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.กำแพงเพชร
ประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
ประกาศประกวดราคซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
เอกสารประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.กำแพงเพชร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการในงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก กำแพงเพชร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กำแพงเพชร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านระดับ ๗-๘ ของ สอต.กำแพงเพชร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ของ สอต.กำแพงเพชร

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJIXEROX ๓๔๐A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกเก็บเอกสารของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาสถานที่ทำงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 และ ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใสมีฝาปิดล็อคขนาด 15x20x15 นิ้ว สำหรับเก็บเอกสารของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560- พฤษภาคม 2561
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานพร้อมทาสีที่ชำรุดมีน้ำรั่วซึม ห้องทำงานพยากรณ์อากาศการบิน ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DOCUMENTPRINT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข ฮจ-1941 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะ การจ้างตรวจการประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Pre-audit) ตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Final Assessment) ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 (Survellance Visit1) ศน.
ตารางแสดงวงเงินโครงการ การจ้างตรวจการประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Pre-audit) ตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Final Assessment) ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 (Survellance Visit1) ศน.
จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ศน.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัติต์ ศน. 
ประกาศประกวดราคซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
เอกสารรายละเอียดรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ศน.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ศน. 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปี งปม.๒๕๖๐ »
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ประกาศศุนย์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๙ เลขที่โครงการ ๕๙๑๐๖๐๗๔๑
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ / แบบ ปปช ๐๑  
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
    ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร / แบบ ปปช ๐๑ แก้ไข (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
    รายละเอียดโครงการจัดซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ท่าวังผา)
    แบบ ปปช.๐๐๑ / แบบ ปร.๔แบบปร.๔.๑แบบ ปร.๕
ปี งปม.๒๕๕๙ »
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค จ.น่าน
  ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง "สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ยาว 295 เมตร สูง 2.10 เมตร"
  แบบ ปปช.๐๐๑ (ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)
  เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
  แบบ ปร.๔ (ราคากลาง) / แบบ ปร.๕ (ราคากลาง)
ปี งปม.๒๕๕๗ »
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี จ.แพร่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จำนวน 1 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
  ยื่นซองวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น.
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์ : 0-5451-1187 โทรสาร : 0-5462-4244
ปี งปม.๒๕๕๓ »
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อุคุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการจำนวน 16 หลัง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ
  ยื่นซองวันที่ 21 กันยายน 2552
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 22 กันยายน 2552
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถนนสนามบินเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภองเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงประกาศวันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น.)