ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
ปี งปม.๒๕๖๔ »
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ( ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมจุดทิ้งขยะมูลฝอยภายในบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านพักศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลข กห-๙๓๖๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งฉากกั้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔)
25072562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)(๓๐ ก.ค.๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ ก.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๕๖ รายการ (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (๓ พ.ค. ๒๕๖๔)
25072562ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)(๒๐ เม.ย.๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ เม.ย. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)( ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขัดพื้นลอกหน้าหินขัดเก่าพร้อมเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙)) ( ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 315 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านประตูห้องทำงาน ผอ.ส่วนฯ และประตูที่ใช้ประชุม VDO CONFERENCE ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปูพรมพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมและห้องทำงาน ผอ.ศน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๙ พ.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)
 

สอต.เชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารทั้ง ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖ ส.ค. ๒๕๖๔)

 

 

สอต.น่าน

18092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง เลื่อนการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (๘ ก.ค. ๒๕๖๔)

 

สอต.พิษณุโลก
08092563 ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกชำรุด (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓)

 

สอต.กำแพงเพชร
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔)
08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔)

08092563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔)
ปี งปม.๒๕๖๓ »
 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (๓ พ.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)( ๔ ต.ค. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นห้องน้ำและเปลี่ยนโถชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
02092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.ย. ๒๕๖๓)
02092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง Server ระบบวินด์เชียร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ส.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท 2040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓)( ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งท 2040 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ ก.ค. ๒๕๖๓)
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา( ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓) (หมายเหตุ เพิ่มเติมเอกสารแนบ 2 และ 3)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ( ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ( ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ( ๖ ก.พ. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กห 9364 เชียงใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1941 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน งท-2040 เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒)
 
 

สอต.เชียงใหม่
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำและติดตั้งระบบประปา จำนวน ๒ เครื่อง สอต.เชียงใหม่(ดอยอ่างขาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ( ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓)
 
 

สอต.แม่ฮ่องสอน
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงล้อยางและระบบเบรค รถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ แม่ฮ่องสอน (๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓)
08092563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์เลขทะเบียน กก ๑๙๙๙ แม่ฮ่องสอน (๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและติดตั้งเสาไฟสถานีฝนอัตโนมัติ ที่ อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖ ม.ค. ๒๕๖๓)
 
 

สอต.กำแพงเพชร
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค.๒๕๖๓- ก.ย. ๒๕๖๓ ( ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย.๒๕๖๓- มิ.ย. ๒๕๖๓ ( ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน ม.ค.๒๕๖๓- มี.ค. ๒๕๖๓ ( ๙ เม.ย. ๒๕๖๓)
25072562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ต.ค.๒๕๖๒- ธ.ค. ๒๕๖๒ ( ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓)
ปี งปม.๒๕๖๒ »
 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๕ ก.ย.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ( ก.ย.๒๕๖๒)
25072562 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๘ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ( ๓๐ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๖ ก.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒)
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๓ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ๑๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP LASER JET P๒๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางนอกรถยนต์หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๑ ก.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข ฮจ-๑๙๔๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(ล้างใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๖๒ ( ๒ เม.ย. ๒๕๖๒)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งฯ ... ๑๓ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มี.ค. ๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งฯ ... ๗ มี.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จ้างเหมาปรับปรุงอาคารฯ ... ๖ มี.ค. ๒๕๖๒)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ห้องพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
cm เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)
 

สอต.เชียงใหม่
25072562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ( ๒๗ ส.ค.๒๕๖๒)
25072562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )( ๗ ส.ค.๒๕๖๒)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒)
 

สอต.ตาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงสถานีวัดแผ่นดินไหวสถานีเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒)
 

สอต.ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒)
ประกาศ การขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ สอต.ลำปาง ( ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒)
 

สอต.น่าน (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
  || เอกสารประกวดราคา || TOR ||  แบบ บก.06 || (๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑)

สอต.สุุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔ ก.ค.๒๕๖๒ )    

สอต.กำแพงเพชร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๕ ต.ค.๒๕๖๒ )     
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ ก.ค.๒๕๖๒ )    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (๔ เม.ย.๒๕๖๒ )    
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑


 
ปี งปม.๒๕๖๑ »
 
สอต.เชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอต.อุตรดิตถ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค-๒๙๐๒ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอต.ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายระบบไฟฟ้า ระบบ AWS ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สอต.ลำปาง(ห้างฉัตร)

สอต.ตาก
Tak ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน สอต.ตาก กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล กลุ่มงานอุทกอุ้มผาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tak ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนภายใน สอต.ตาก (เขื่อนภูมิพล) ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tak ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างถนนภายใน สอต.ตาก (เขื่อนภูมิพล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานรั้ว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(อุ้มผาง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางและแบบ ปร.4 ปร.5 งานก่อสร้างรั้วสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(อุ้มผาง)
ประะกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน ๑ หลัง สอต.ตาก
จ.ตาก ประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก ต.น้ำริม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ.ตาก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการก่อสร้าง
จ.ตาก เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๙๕/๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ สอต.ตาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (เขื่อนภูมิพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.ตาก
ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยวิทยาตาก(เขื่อนภูมิพล) สอต.ตาก
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.ตาก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง สอต.ตาก(เขื่อนภูมิพล)

สอต.ลำพูน
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้า ขนาด  ๑๕ KVA สอต.ลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.ลำพูน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด ๑๕ KVA สอต.ลำพูน
ยกเลิกประกาศ ซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน
ประกาศซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.ลำพูน
ประกาศซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแคป(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สอต.ลำพูน « ยกเลิกประกาศ

สอต.กำแพงเพชร
ประะกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงานและชำนาญการพิเศษ(๗-๘) สอต.กำแพงเพชร
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.กำแพงเพชร
ประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสรำงบ้านพักข้าราชการระดับชำนำญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่าตอกเสาเข็ม ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
ประกาศประกวดราคซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
เอกสารประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สอต.กำแพงเพชร
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน สอต.กำแพงเพชร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการในงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก กำแพงเพชร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กำแพงเพชร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ บ้านระดับ ๗-๘ ของ สอต.กำแพงเพชร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ของ สอต.กำแพงเพชร

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ FUJIXEROX ๓๔๐A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกเก็บเอกสารของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาสถานที่ทำงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 และ ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใสมีฝาปิดล็อคขนาด 15x20x15 นิ้ว สำหรับเก็บเอกสารของราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560- พฤษภาคม 2561
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานพร้อมทาสีที่ชำรุดมีน้ำรั่วซึม ห้องทำงานพยากรณ์อากาศการบิน ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DOCUMENTPRINT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข ฮจ-1941 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศน.
ประะกาศผู้ชนะ การจ้างตรวจการประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Pre-audit) ตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Final Assessment) ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 (Survellance Visit1) ศน.
ตารางแสดงวงเงินโครงการ การจ้างตรวจการประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Pre-audit) ตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เบื้องต้น (Final Assessment) ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 (Survellance Visit1) ศน.
จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลข กห-9364 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ศน.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัติต์ ศน. 
ประกาศประกวดราคซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
เอกสารรายละเอียดรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ศน.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ศน. 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปี งปม.๒๕๖๐ »
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
    ประกาศศุนย์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ประกาศสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๕๙ เลขที่โครงการ ๕๙๑๐๖๐๗๔๑
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ / แบบ ปปช ๐๑  
    ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการประกวดการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
    ประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร / แบบ ปปช ๐๑ แก้ไข (ประกาศที่ถูกยกเลิก)
  ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
    รายละเอียดโครงการจัดซื้อรถบรรทุก สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
    ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศสอบราคาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
    ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ท่าวังผา)
    แบบ ปปช.๐๐๑ / แบบ ปร.๔แบบปร.๔.๑แบบ ปร.๕
ปี งปม.๒๕๕๙ »
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค จ.น่าน
  ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน เรื่อง "สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ยาว 295 เมตร สูง 2.10 เมตร"
  แบบ ปปช.๐๐๑ (ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)
  เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙
  แบบ ปร.๔ (ราคากลาง) / แบบ ปร.๕ (ราคากลาง)
ปี งปม.๒๕๕๗ »
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี จ.แพร่
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ จำนวน 1 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
  ยื่นซองวันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30-15.30 น.
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น.
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โทรศัพท์ : 0-5451-1187 โทรสาร : 0-5462-4244
ปี งปม.๒๕๕๓ »
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการ ศูนย์อุคุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการจำนวน 16 หลัง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
  ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กันยายน 2552 ในเวลาราชการ
  ยื่นซองวันที่ 21 กันยายน 2552
  เปิดซองสอบราคาวันที่ 22 กันยายน 2552
ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ถนนสนามบินเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภองเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(ลงประกาศวันที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 16.30 น.)