การติดตามสภาพน้ำและการเตือนภัย โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ของระดับน้ำระหว่างสถานีเหนือน้ำคือ P.81 บ้านโป่ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และสถานีท้ายน้ำคือ P.5 ที่สะพานท่านางในตัวเมืองลำพูน ระยะทางห่างกันตามลำน้ำประมาณ 18 กิโลเมตร
การเตือนภัยโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระดับน้ำ
เมื่อระดับน้ำ ณ สถานี P.81 บ้านโป่ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 18 กม. ขึ้นสูงถึง 5.80 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 110 ลบ.เมตร/วินาที จะมีผลทำให้ระดับน้ำที่ สถานี P.5 ที่สะพานท่านางในตัวเมืองลำพูนสูงตามขึ้นไปที่ระดับ 5.00 เมตร(ระดับเต็มตลิ่ง) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 140 ลบ.เมตร/วินาที ในเวลา 7 ชั่วโมง ถัดมา
หากระดับน้ำของทั้งสองสถานียังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งขึ้นท่วมในบริเวณที่ลุ่มต่ำของตัวเมืองลำพูนและแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างตามลำดับ ดังนั้นหลังระดับน้ำที่ สถานี P.81 ขึ้นสูงสุดแล้ว คาดการณ์ได้ว่าอีก 7 ชั่วโมง ก็จะเกิดน้ำสูงสุดที่ สถานี P.5 ทำให้สามารถระบุพื้นที่น้ำท่วมพอสังเขปและสามารถเตือนภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้
ลุ่มน้ำกวง
ลำน้ำแม่กวงเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิง
ช่วงเวลาและสาเหตุ ของการเกิดอุทกภัย
โดยทั่วไป อุทกภัยในภาคเหนือทั้งน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน และร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภูมิภาคนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว

แม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำปิงตอนบน มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาของ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ความยาวลำน้ำจากต้นกำเนิดถึงตัวเมือง 114 กม. พื้นที่รับน้ำเหนือตัวเมือง 1,569 ตร.กม.ไหลผ่านพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ อ.เมืองลำพูน มาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านสบทา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นต้น ตอนบนของแม่น้ำกวง มีเขื่อนแม่กวงอุดมธารากั้นเก็บน้ำอยู่ พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนประมาณ 569 ตร.กม.
เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานในพื้นที่ต้นน้ำจะเป็นผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำแม่กวงสะสมตัวเพิ่มสูงขึ้น จนเกิดล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้เคียง เกิดอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้ โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองลำพูน

จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มสูงเกินความจุของลำน้ำ(ความจุของลำน้ำกวงที่ตัวเมืองลำพูน คือ 140 ลบ.เมตร/วินาที และระดับวิกฤติที่น้ำจะเริ่มล้นฝั่งขึ้นท่วมอยู่ที่ 5.00 เมตร ณ สถานี P.5 ที่สะพานท่านาง
จัดทำโดย
เตือนภัยน้ำท่วม เชียงใหม่ / ลำพูน / แพร่ / น่าน