***สามารถติดตามสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะอากาศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออุตุนิยมวิทยา ได้ที่ ... โทร. 053-277919

เรดาร์ตรวจอากาศ

Date/time shown here is given as UTC | วันเวลาที่แสดงเป็นเวลาสากล (UTC)

เรดาร์เชียงราย

เรดาร์ลำพูน

เรดาร์พิษณุโลก

CMMET 

Northern Meteorological Center

CMMET
CONTACT US

บริการข้อมูล