- รายงานการสร้างเครือข่าย

- KM การสร้างเครือข่าย

- โอกาสการเกิดฝนทิ้งช่วงในจังหวัดลำปาง
โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2563
โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของส่วน อากาศการบินจังหวัด


>>> อ่านต่อ

- องค์ความรู้เรื่่อง แนวทางการเขียนใบ CAR/OB
ในกิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit)...
>>> อ่านต่อ

- แนวทางการหาข้อมูลความกดอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการออกข่าว
อากาศการบิน METAR/SPECI ของสนามบินในภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่
พ.ศ. 2553 - 2562


...
>>> อ่านต่อ


- เรื่อง ทบทวนการพยากรณ์อากาศและแนวโน้มสภาวะอากาศบริเวณสนามบิน
เพื่อให้ความถูกต้องการออกข่าว Trend Trend ของ สกบ.
ในสังกัด ศน. ทั้ง 11 แห่ง เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการพยากรณ์
แนวโน้มสภาพอากาศบริเวณสนามบิน (Trend Forecast)

...
>>> อ่านต่อ


Km_Digital

- Google Documents หรือ Google Docs เป็นบริการจากบริษัท Google
ที่ให้บริการพิมพ์งานทางออนไลน์และสามารถจัดการเอกสารได้สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น การส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์รวดเร็ว ทันใจ
กว่าการส่งเอกสารแบบกระดาษให้เซ็นอนุมัติ การสำรวจความพึงพอใจ
การทำแบบทดสอบ การทำใบแจ้งซ่อมออนไลน์ เป็นต้น เพียงแค่มีบัญชี
Google ก็สามารถใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น...
>>> อ่านต่อ

 

Km_Digital

- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563
- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563
- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563
- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563
- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2563
- รายงานผลการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563

27

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) เรื่อง การสื่อสารถึงผู้รับบริการ พยากรณ์อากาศการบิน เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง
บริเวณสนามบิน >>> อ่านต่อ

27

ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) เรื่อง การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา
การบินแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์กร เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง... >>> อ่านต่อ


 
   

       

27

การทำภาพกราฟฟิกพยากรณ์อากาศภาคเหนือ(ตามฤดู)
โดยส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
>>> อ่านต่อ

27

วิธีการและความเสี่ยงในการอัดแก๊สบอลลูน ในการตรวจอากาศชั้นบน
1. เตรียมอุปกรณ์ในการตรวจอากาศชั้นบน
2. อัดแก๊สบอลลูนขนาด 100 กรัมหรือ 30 กรัม....
>>> อ่านต่อ

การใช้โปรแกรม SPSS และ

การสร้างแบบสอบถามที่ดี

 

1

องค์ความรู้ เรื่อง เรดาร์กับการพยากรณ์ อากาศ ระยะสั้นและการพยากรณ์ แนวโน้มของพายุฝนฟ้าคะนอง
.>>> อ่านต่อ

1.การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
อ่านต่อ....

2. หลักการสร้างแบบสอบถามที่ดี อ่านต่อ..

Q

พายุฝนฟ้าคะนอง(Thunderstorm)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ
Microsoft office 2013

ระบบปฏิบัติการ Windows10

พายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปเกิดขึ้นเฉพาะถิ่น
เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบกับมีฟ้าร้องรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้จะมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง...>>> อ่านต่อ

การใช้งานระบบปฏิบัติการ

Windows 10 อ่านต่อ..

 

ภาพกิจกรรม>>>

การใช้งานระบบปฏิบัติการ

Windows 10

อ่านต่อ..

 

ภาพกิจกรรม>>>

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

การตรวจอากาศชั้นบน ด้วยเรวินซอนด์ IMET-1790

การผลิตแผนที่อากาศชนิดต่างๆ

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งออกเป็นสอง
ชนิด (ตามลักษณะการโคจร) คือ
1. โคจรผ่านใกล้ขั้วโลก (Polar Orbiter)
2. โคจรประจาที่ (Equator Orbiter)
ทั้งสองชนิดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณพลังงานรังสี

(Sensor) ในช่วงคลื่น Visible และ Infrared, อ่านต่อ..
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม., อ่านต่อ..

/โดย. คุณวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร

เป็นเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ

สามารถตรวจวัดสารประกอบทางด้าน

อุตุนิยมวิทยา คือ

ทิศทาง และความเร็วลม ในระดับต่างๆ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการตรวจ....อ่านต่อ../โดย. งานตรวจอากาศชั้นบน ศน.

     
     
     
     

......