พายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปเกิดขึ้นเฉพาะถิ่น
เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบกับมีฟ้าร้องรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้จะมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง...>>> อ่านต่อ

การใช้งานระบบปฏิบัติการ

Windows 10

อ่านต่อ..

 

ภาพกิจกรรม>>>

 

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบ่งออกเป็นสอง
ชนิด (ตามลักษณะการโคจร) คือ
1. โคจรผ่านใกล้ขั้วโลก (Polar Orbiter)
2. โคจรประจาที่ (Equator Orbiter)
ทั้งสองชนิดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณพลังงานรังสี

(Sensor) ในช่วงคลื่น Visible และ Infrared, อ่านต่อ..
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม., อ่านต่อ..

/โดย. คุณวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร

เป็นเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ

สามารถตรวจวัดสารประกอบทางด้าน

อุตุนิยมวิทยา คือ

ทิศทาง และความเร็วลม ในระดับต่างๆ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการตรวจ....อ่านต่อ../โดย. งานตรวจอากาศชั้นบน ศน.

1.การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
อ่านต่อ....

2. หลักการสร้างแบบสอบถามที่ดี อ่านต่อ..

Q